سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه باقرالعلوم 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه حزب الله 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ معارف قرآن 
مدیر و پژوهشگر 
 
 
اجرائی .پژوهشی 
همکاری 
فرهنگی معارف قرآن 
مدیر گروه پاسخ به سؤالات 
 
 
اجرائی . علمی 
همکاری 
دانشگاه امام حسین(ع) 
جانشین معاونت تبلیغات 
 
 
اجرائی  
همکاری 
فرهنگ و معارف قم 
ناظر 
 
 
کارهای نظارتی 
تدریس 
سپاه قم 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
سفيران هدايت قم 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
حوزه علمیه سفیران هدایت قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن جزء 4 
تدریس 
حوزه علمیه قم تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم جزء 6 
تدریس 
تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
 
تفسیر ترتیبی قرآن جزء 5 
تدریس 
دانشگاه علوم حدیث 
مدرس 
 
 
تفسیر ترتیبی  
تدریس 
تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر ترتیبی جزء 9 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
تفسیر ترتیبی جزء 10 
تدریس 
تخصصی تبلیغ  
مدرس 
 
 
تفسیر ترتیبی جزء 12 
تدریس 
مرکز فقهی ائمه اطهار 
مدرس 
 
 
روش پاسخ به شبهات قرآنی 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر موسسه آموزش عالی اسراء 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اعجاز قرآن و پاسخ به شبهات آن 
تدریس 
دانشگاه ادیان ومذاهب 
مدرس 
 
 
معارف قرآن(1) 
تدریس 
دانشگاه ادیان ومذاهب 
مدرس 
 
ادامه دارد 
معارف قرآن (2) 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه خواهران قم 
مدرس 
 
 
شرح و ترجمه قرآن(3) 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه خواهران قم 
مدرس 
 
 
شرح و ترجمه قرآن(5) 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه خواهران قم 
مدرس 
 
 
آشنایی با مبانی ترجمه 
اداری 
موسسه معارف ثقلین قم 
مدیر موسسه 
1390/11/01 
ادامه دارد 
علمی -اجرایی