مقایسه نظریات سیاسی آیت الله شاه آبادی و امام خمینی
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نظریات سیاسی آیت الله شاه آبادی تنقیح و سپس با نظریات سیاسی امام خمینی مقایسه شده و موارد هماهنگی یا تفاوت احتمالی نظریات سیاسی این دو استوانه عرفان و سیاست مشخص شده است.